Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Forretningsbetingelser

Sønder Ljørring advokatfirma er et advokatkontorfællesskab bestående af Sønder Ljørring Advokatanpartsselskab, Jakob Sønder Larsen (CVR-nr.: 32 76 76 99) og Sønder Ljørring Advokatanpartsselskab, Christian Ljørring (CVR-nr.: 33 15 64 13).

Advokaterne hos Sønder Ljørring advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Sønder Ljørring advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI Gerling.

Alle opgaver, som Sønder Ljørring advokatfirma påtager sig, er omfattet af vores forretningsbetingelser, med mindre andet konkret er aftalt skriftligt.

1)     Interessekonflikter og fortrolighed

Ved modtagelse af enhver ny sag fra en kunde undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt.

Hos Sønder Ljørring advokatfirma er vi underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager, behandles fortroligt.

2) Identitetsoplysninger og hvidvask af penge

Sønder Ljørring advokatfirma er – i lighed med øvrige advokater – underlagt loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.

Heraf følger, at vi i en række situationer er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter.

3)  Honorarer og fakturering

Vi afregner løbende sager kvartalsvis, medmindre andet aftales. Vores betalingsvilkår er 8 dage fra faktureringsdato

Ved udlæg og øvrige omkostninger forbundet med sagsbehandlingen beder vi som udgangspunkt klienten om at indbetale beløbet til os forud for afholdelse af udgiften Vi beder undtagelsesvist om forudbetaling af honorar.

Vi afregner som udgangspunkt efter medgået tid forbundet med opgavens løsning. Ved sagens afregning tager vi dog højde for det opnåede resultat, sagens kompleksitet og rådgivningens værdi for klienten.

I de sager hvor det er muligt, giver vi, såfremt klienten ønsker det, et prisoverslag, når vi har modtaget og gennemgået en sag, og eventuel har afholdt et møde, hvor klienten fortæller nærmere om sagen.

Et prisoverslag indeholder altid; 1) en beskrivelse af det arbejde, som vi vurderer skal udføres, 2) en vurdering af det tidsforbrug, der er forbundet med arbejdet, og 3) angivelse af et forventeligt honorar. Vi angiver altid, hvis prisoverslaget er forbundet med usikkerhed, og beskriver hvori usikkerheden består.

5) Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Sønder Ljørring advokatfirma rådgiver alene om dansk ret.

Vi er ansvarlig for vores juridiske rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar pr. opgave er begrænset til maksimalt DKK 5 millioner medmindre andet aftales. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, tab af goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

6)      Lovvalg og værneting

Tvister mellem Sønder Ljørring advokatfirma og vores klienter afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.