Ny Carlsberg Vej 80,

1799 København V

Danmark

T: (+45) 70 22 85 83
 

Privatlivspolitik

Hvem er dataansvarlig?

 

Sønder Ljørring advokatfirma, er dataansvarlig for behandlingen af de afgivne personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte enten Jakob Sønder Larsen eller Christian Ljørring ved spørgsmål, på følgende:

Advokat

Jakob Sønder Larsen

Direkte tlf: +45-24858583

E-mail: jsl@soenderlaw.com

 

Advokat

Christian Ljørring

Direkte tlf: +45-31722002

E-mail: chl@soenderlaw.com  

 

Hvad er formålet med behandlingen?

Formålet med Sønder Ljørring’s behandling af dine personoplysninger kan samlet set beskrives som ”Kundeadministration” og ”Bekæmpelse af hvidvask”.

Ved ”Kundeadministration” forstås Sønder Ljørring’s behandling af dine personoplysninger, som led i indgåelsen af en kontrakt og udførelsen af en eller flere tjenesteydelser på foranledning af dig.

Ved ”Bekæmpelse af hvidvask” forstås Sønder Ljørring’s behandling af dine identifikationsoplysninger ifm. overholdelsen af den til enhver tid gældende hvidvaskningslov.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

Sønder Ljørring behandler som regel en række almindelige oplysninger. Disse kan inddeles i følgende kategorier:

 • Stamoplysninger – Fulde navn og folkeregister adresse

 • Kontaktoplysninger – Telefonnummer og mailadresse

 

Sønder Ljørring er specialiseret i fast ejendom og forsikringsret, men yder også bistand inden for andre retsområder. Derfor varierer behandlingen meget fra klient til klient, ligesom omfanget og kategorierne varierer. Derfor kan behandlingen også omfatte følgende kategorier:

 • Lønoplysninger

 • Pensionsforhold

 • Økonomiske forhold

 • Kontonummer

 • Strafbare forhold/straffeattest

 • Familiære forhold

 • Sociale problemer

 • Personnummer

 

I ganske særligt tilfælde kan det være nødvendigt for Sønder Ljørring af behandle følsomme oplysninger. Det vil altid afhænge af den ydelse som Sønder Ljørring skal levere, hvorfor du som klient også er med til at bestemme hvornår følsomme oplysninger skal behandles. Følsomme oplysninger kan deles ind i følgende kategorier:

 • Race eller etnisk oprindelse

 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

 • Helbredsdata, herunder genetisk data

 • Seksuelle forhold og/eller orientering

 

Er du I tvivl om hvilke af disse kategorier, der er relevante for din kontrakt, så er du velkommen til at tage kontakt til Sønder Ljørring gennem ovenstående kontaktoplysninger.

Hvad er hjemlen for behandlingen?

Sønder Ljørring’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Kundeadministration” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, b. ”Behandlingen af nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.”

Behandler Sønder Ljørring følsomme personoplysninger til formålet ”Kundeadministration” udføres det med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 1, litra f: ”Behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstolene behandler i deres egenskab af domstol”.

Sønder Ljørring’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Bekæmpelse af hvidvask” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, c. ”Behandlingen er nødvendig for overholdelsen af en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.” Den retslige forpligtelse, som påhviler Sønder Ljørring, er overholdelsen af hvidvaskningslovens kapitel 3.

Hvem videregives mine personoplysninger til?

Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver Sønder Ljørring dine personoplysninger til Sønder Ljørring’s databehandlere og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.

 

Databehandler

Største delen af behandlingen af personoplysninger sker hos Sønder Ljørring. Vi har meget få eksterne databehandlere, men de vi har samarbejde med, har vi indgået en databehandleraftale med.

 

Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?

Sønder Ljørring videregiver kun dine personoplysninger til databehandlere der er certificeret med EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield. Sikkerheden for dine personoplysninger er vigtig for os, hvorfor vi sikre os, at sikkerheden er i top, når vi videregiver dine personoplysninger uden for EU.

Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?

Afgivet personoplysninger til Sønder Ljørring slettes eller gøres uidentificerbar, når de ikke længere tjener det formål hvortil de er indsamlet. Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelsen af en sag, og dermed etableringen af et klientforhold.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar 10 år efter sagens afslutning – sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering, grundet den absolutte forældelse for professionelt ansvar.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar efter 30 dage.

Hvilke rettigheder har jeg?

Sønder Ljørring’s behandling af dine personoplysninger giver dig følgende rettigheder:

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger Sønder Ljørring behandler om dig.

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder i forhold til automatiserede individuelle afgørelser.

 • Du kan også kræve, at Sønder Ljørring korrigerer eller sletter oplysningerne. Sletning kan dog først indtræde, når du ikke længere er klient hos Sønder Ljørring og at der samtidig ikke kan rettes krav mod Sønder Ljørring’s professionelle ansvar.

 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til Sønder Ljørring, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte Sønder Ljørring for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Sønder Ljørring vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre behandlingen kan fortsætte på et andet grundlag.

 

Hvem kan jeg klage til?

Hvis du ønsker at klage over Sønder Ljørring’s behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Telefon: +45 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

Adresse: Borgergade 28, 5 – 1300 København K

Hvilke personoplysninger er jeg forpligtet til at afgive?

Samtlige personoplysninger Sønder Ljørring beder dig afgive, er nødvendige for indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten.

 

Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Til brug for opfyldelsen af kontrakten med dig, kan det være nødvendigt at Sønder Ljørring indhenter personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder.

Hvis de behandlede personoplysninger ikke er indhentet hos dig, vil Sønder Ljørring’s behandling af de indhentede personoplysninger ske på samme vilkår som var de afgivet af dig.

 

Hvorvidt der foretages automatiske afgørelser, herunder profilering, på baggrund af de afgivne personoplysninger?

Dine personoplysninger vil aldrig være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, eller anvendt til direkte markedsføring.